In de kleine VvE kan met één bestuurder worden volstaan

Over het algemeen wordt in een kleine VvE het bestuur  gevormd door één bestuurder. In de statuten kan ook worden bepaald dat er meerdere bestuurders zijn, zoals een voorzitter, secretaris en penningmeester. Wel is aan te raden de bestuursaansprakelijkheid goed te regelen.

Tot 1992  sprak de wet niet over een bestuurder, maar werd de term ‘administrateur’ gebruikt.

Volgens de wet is de administrateur nu de bestuurder. Het bestuur kan ook door een extern bureau worden uitgeoefend, dat de VvE beroepsmatig beheert, zoals Van Hoeken VvE Bestuur. 

Door Van Hoeken VvE Bestuur in te schakelen hebben leden van de VvE meer onafhankelijkheid van elkaar.

Start activeren

Om uw VvE te activeren en te besturen wordt een vergadering uitgeschreven waarvoor alle leden van de VvE worden uitgenodigd.In deze vergadering worden besluiten genomen en kan de VvE het bestuur overdragen aan Van Hoeken VvE Bestuur. 

De VvE vergadering

De VvE vergadering vindt ten minste éénmaal per jaar plaats, dat is de wettelijk verplichte jaarvergadering, waarin de begroting  en de jaarstukken worden behandeld.
Zonodig kan op verzoek van de eigenaren of de bestuurder vaker worden vergaderd.
In onze tarieven zijn standaard 2 vergaderingen opgenomen (zie ook: pakket werkaamheden).

De vergaderingen vinden plaats in onze vergaderruimte aan de Neptunusstraat 48, 2586 GS Den Haag.

Bij grote aantallen leden zal voor de vergadering een passende ruimte moeten worden gezocht.
Ook is het soms mogellijk op locatie, bij één van de leden thuis te vergaderen. De vergadering moet hiermee wel instemmen.

vergaderruimte